Hofspetters stapt over naar WeScore Zwemmen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tijdens de lockdown hebben wij bij Hofspetters niet stilgezeten. We hebben kritisch gekeken naar ons leerlingvolgsysteem. Uit de reacties van ouders merken wij dat iedereen het heel belangrijk vindt om de vorderingen van het kind te kunnen volgen.

Daarom zal Hofspetters vanaf heden overstappen op het vernieuwde en innovatieve leerlingvolgsysteem WeScore. In deze mail geven wij meer informatie over het gebruik van dit systeem. Wij willen u vragen deze mail zorgvuldig door te nemen. Hierin staat belangrijke informatie m.b.t het gebruik van WeScore.

Nieuw WeScore-account
U kunt inloggen op uw ouderaccount via hofspetters.we-score.nl. In dit account staat de informatie voor al uw kinderen; er is dus geen apart account meer per kind. In de mail vind u de inloggegevens.

We willen u vragen na het inloggen in Mijn Account --> Persoonlijke gegevens, de naam van uzelf in te voeren als ouder. Deze naam zal in toekomstige mails en in de financiële administratie worden gebruikt.

Via WeScore kunt u nog steeds zelf lessen afmelden, inhaallessen plannen, de voortgang van uw kinderen terugvinden, berichten van Hofspetters lezen en uw transacties terugvinden. We hebben een uitgebreide handleiding opgesteld, welke u via deze link kunt raadplegen.

De scores zijn momenteel niet zichtbaar in WeScore. Zodra wij weer open mogen, zullen we alle kinderen opnieuw scoren. We willen dat de scores een getrouw beeld geven na een lange tijd gesloten te zijn geweest, zodat we kunnen focussen op de punten die nog niet goed gaan. Zo kunnen we achterstanden vanwege de lockdown vroeg traceren en oplossen. De lestijden zijn ook nog niet zichtbaar, dit zal inzichtelijk worden zodra bekend wordt dat we weer open mogen. Inhalen/afmelden is i.v.m. de lockdown niet mogelijk.

Over het systeem
Hofspetters heeft voor het vernieuwde en innovatieve leerlingvolgsysteem WeScore gekozen wegens de focus op het traject van de leerling. Wij kunnen de voortgang van uw kind(eren) nu veel preciezer bijhouden. Voorheen was bijvoorbeeld pas na 15 lessen duidelijk of een leerling voor- of achterliep, met WeScore is dit al na 4 lessen duidelijk. Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als we zien dat een kind moeite heeft of achterloopt en kunnen we u gerichter informeren over de voortgang. Zien we dat een kind juist voorloopt op het geplande traject, dan zien we dit ook sneller en kan er een snellere doorstroom plaatsvinden.

De slimme functies van WeScore zullen samenvallen met een aantal organisatorische wijzigingen. Zo investeert Hofspetters in mogelijkheden om meerdere 'meetmomenten' te realiseren, en zullen we meer ondersteuning aanbieden voor de individuele leerling. Zo ontstaat er een gestroomlijnd traject, wat fijner is voor uw kind(eren) en op den duur resulteert in een snellere doorstroom.

Vragen
We hopen u met dit bericht en bijhorende handleiding voldoende te hebben geïnformeerd over het nieuwe systeem. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, kunt u de veelgestelde vragen over WeScore bekijken via deze link. Indien u hier uw antwoord niet vind, kunt u altijd contact opnemen per mail. Vanwege de lockdown zijn wij momenteel niet telefonisch bereikbaar.